Skuggspelet

I Trakorien rör sig ständigt mäktiga och mystiska krafter i skuggorna, krafter vars ränksmideri påverkar övärldens ovetande invånare på allehanda vis. För att återskapa denna känsla finns skuggspelet, som bildar fond till karaktärsspelet och samspelar med det.

Skuggspelet innebär att du och de andra spelarna vid sidan av era karaktärer styr varsin skuggmakt. Det kan vara en mäktig shagulit, en överste vid Trakoriens hemliga polis
Digeta Longa, ledaren för mördarsekten RhabdoRana, ett övernaturligt väsen, en halvgud eller något annat – skuggmakten är någon som har makt och inflytande, men som sällan eller aldrig själv ger sig ut på fältet.

Till stor del liknar skuggspelet ett storpolitiskt smickelbräde, och det skiljer sig från karaktärsspelet på många sätt. För det första spelar spelarna (oftast) mot varandra i kamp om makt och inflytande. För det andra hanteras konflikter och andra handlingar mer abstrakt och summariskt; oftast räcker ett enda tärningsslag. För det tredje har spelarna själva total kontroll över spelets handling, berättaren agerar endast domare vid eventuella regeltvister.

Skuggmakterna

Shagul - Mannen utan öde

Mannen som stal sitt sanna namn från gudarna behöver ingen närmare introduktion. Efter att ha bevittnat Cruris uppvaknande på Marjura och blivit kung Ottars rådgivare har han nu tagit sikte mot den femte konfl uxen. Genom att på magisk väg infiltrera mördarsekten RhabdoRanas kollektiva medvetande har han lurat Ghumgakks tjänare att bli hans verktyg.

Strategiskt mål:
Att dominera den femte konfluxen.

Resurser:
RhabdoRana, Kloner, Desinformation

Rurik - Fribrytaren

Rurik Ornetand har tagit med sig sitt fritänkande från Majura och kämpar för att befria de förslavade och de svaga i samhället. Vad som började som ett litet missnöje har växt till en revolution som kommer att få svallvågor i hela Trakorien. Rurik kommer inte vila förrän slavhandeln är ett minne blott.

Strategiskt mål:
Att befria alla slavar
Resurser:
Frihetskämpar, Stulen utrustning, Mäktiga vänner

Överste Praanz da Kaelve

Överste i den hemliga polisen Digeta Longas tjänst. Praanz har da det högsta ansvaret för att spåra upp och bekämpa rikets dolda fi ender. Det hindrar honom dock inte från att ha ett omfattande personligt maktbegär, och da Kaelves band till den oppositionella kastykerorden Nya Sfären kan till och med tolkas som direkt kejsarfientligt.

Strategiskt mål:
Befria Trakorien från Kishatet
Resurser:
Hemliga agenter, Informatörer, Hållhakar på politiska motståndare

Derma - De Sju Seglena

Piratdrottningen Derma, Trakoriska sjöns skräck. Den mäktiga admiratan tjänar stundom Trakorien, stundom andra mäktiga aktörer, och stundom bara sina egna dolda intressen. Förutom sin egen piratflotta anlitar hon Kastykerkapare, fribytare som i gudinnans namn angriper
rikets fiender till havs.

Strategiskt mål:
Att öka sin rikedom och ryktbarhet
Resurser:
Piratflotta, Kastykerkapare, Handelskontakter

Regler – Komplotter

Kärnan i skuggspelet är skuggmakternas komplotter: deras försök att snärja och utmanövrera varandra och stärka sitt inflytande över det gudomliga smickelbrädets rutor, alltså spelbrädets sfärer. Komplotter har två huvudsakliga syften – dels är de speltekniska verktyg i själva skuggspelet, dels skapar de händelser och dramatik i spelvärlden och bildar därmed en fond till karaktärsspelet.

Oavsett hur de beskrivs faller alla komplotter rent speltekniskt under någon av de fyra kategorierna:

  • Öka inflytande
  • Mobilisera resurs
  • Angripa resurs
  • Angripa skuggmakt.

Du måste alltid ange vilken kategori en komplott tillhör.

Du kan skapa vilka komplotter du vill, så länge de berikar kampanjen och skapar drama för karaktärsspelet.

Det finns bara två absoluta regler:

» Komplotten måste utföras med en av dina resurser, och du måste motivera hur resursen faktiskt kan utföra komplotten.
» Komplotten måste, direkt eller indirekt, främja ditt strategiska mål.

ÖKA EGET INFLYTANDE

Detta är den vanligaste typen av komplott. Du försöker öka din närvaro och din makt i en viss sfär, alltså öka ditt inflytande där. Det kan ske med allt från diskreta politiska påtryckningar till ett fullskaligt militärt angrepp.

Effekt: Om komplotten lyckas ökar ditt inflytande till det valda värdet, alltså SG. Därtill vinner du ett antal ÖT lika med SG i byte från Kalken, om där finns ÖT att ta.

MOBILISERA RESURS

I stället för att använda en resurs till en aktiv komplott kan du välja att spara den och förstärka den. Exakt hur detta går till är upp till dig och varierar beroende på vilken typ av resurs det handlar om. Mobilisering lyckas automatiskt, kan inte stjälpas och kostar ingen ÖT. Inget dådslag slås och du får heller inget byte.

Effekt: Resursens nivå ökar ett steg, upp till maximala 5.

ANGRIPA RESURS

Om andra skuggmakter har placerat ut resurser i samma sfär som du kan du angripa en fientlig resurs. Ett konfliktslag rullas mellan dig och försvararen, och självklart används de båda aktuella resurserna till slaget. Existerande inflytande i sfären ger bonus som vanligt, till båda parter..

Effekt: Om du vinner konfliktslaget sargas fiendens resurs. Dess nivå minskar lika med din FG plus ett. Om nivån sjunker till noll raderas resursen ut. Din angripande resurs påverkas inte om du förlorar slaget, men vinnaren av konfliktslaget – oavsett om det är du eller försvararen – får tillbaka sina satsade ÖT och får därtill förlorarens satsade ÖT som byte.

ANGRIPA SKUGGMAKT

Det mest aggressiva drag du kan göra är att direkt försöka ta livet av en rivaliserande skuggmakt, eller på annat sätt eliminera honom helt från spelet. Det är svårt att genomföra, men när det lyckas blir effekterna stora. Attentatet måste utföras i den sfär som måltavlan valt att befi nna sig i under skuggrundan. Du måste alltså ha placerat en resurs i denna sfär. Annars kan attentatet inte utföras.

Effekt: Om ett mordförsök lyckas är den fientliga skuggmakten död, eliminerad eller totalt oskadliggjord, och måste omgående lämna spelet. Oavsett om komplotten lyckas eller ej får vinnaren av konfliktslaget tillbaka sina satsade ÖT och får förlorarens satsade ÖT som byte.